Beltman Van Marle Edens Advocaten

Nieuwe Achtergracht 9-1 
1018 XT  Amsterdam
Tel: 020 - 528 98 92
Fax: 020 - 528 56 62
info@bmeadvocaten.nl

Rechtsgebieden

Onze drie erva­ren advo­ca­ten heb­ben samen spe­ci­a­li­sa­ties op nage­noeg alle civiele rechtsgebieden.


U kunt bij ons terecht met zaken over  schade, over­een­kom­sten, inbreuk op auteurs­recht, arbeids­ge­schil­len, huur­kwes­ties, bestuurs­recht, incasso’s en per­so­­­­­­­­­­­­nen- en familierecht.

Onze werkwijze

Wij zoe­ken naar de juiste oplos­sing voor uw juri­di­sche kwes­tie. Betrouw­baar, betrok­ken en betaal­baar. Zo wer­ken wij.


Een eer­ste gesprek (1 uur) wordt niet in reke­ning gebracht. Maak daarom vrij­blij­vend een afspraak om uw zaak te bespre­ken. Een eer­ste advies voor­komt mis­schien pro­ble­men. Daarna beslist u of en hoe we ver­der gaan.

Voor wie?

Wij wer­ken voor onder­ne­mers, zzp’ers, kun­ste­naars en par­ti­cu­lie­ren. Wij han­te­ren een uur­ta­rief of wer­ken vol­gens een vaste prijsafspraak.


Par­ti­cu­lie­ren komen soms in aan­mer­king voor gefi­nan­cierde rechts­hulp. Ook daar­voor kunt u bij ons terecht. Alle infor­ma­tie daar­over staat op www.rechtsbijstand.nl.

Kijk hier op rechtsbijstand.nl

De advocaten

Wij hel­pen u met raad en daad in zaken op alle civiele rechts­ge­bie­den. Ergens onze­ker over? Maak een afspraak om dit te bespre­ken. Het ver­plicht u tot niets!

Nico Beltman is thuis op alle gebieden die zzp’ers aangaan, waaronder kunstenaars en artiesten. Hij behandelt zaken op het gebied van auteursrecht, overeenkomsten, arbeidsrecht en bestuursrecht.

Nico Beltman

beltman@bmeadvocaten.nl

Lin­kedIn

Nico Belt­man begon zijn loop­baan als jurist bij het Bureau voor Rechts­hulp. Daarna was hij 11 jaar jurist en advo­caat bij de Kun­sten­bond FNV. In 2003 richtte hij het kan­toor op. Hij is als advo­­­­­­­­­­­caat-trai­­­­­­­­­­­ner ver­bon­den aan de beroeps­op­lei­ding van de Orde van Advo­ca­ten en geeft daar de vak­ken schrijf­vaar­dig­heid en beroeps­at­ti­tude en ‑ethiek. Daar­naast is hij lid van de externe bezwa­ren­com­mis­sie van de gemeen­ten Baarn (alge­mene kamer) en Soest (soci­ale kamer).

Nico heeft in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Neder­landse orde van advo­ca­ten het hoofd­rechts­ge­bied alge­mene prak­tijk gere­gi­streerd. Op grond van deze regi­stra­tie is hij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de orde tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op dit hoofdrechtsgebied.

Robert van Marle voert een algemene praktijk met het accent op procederen in arbeids‑, familie- en (vastgoed)huurrechtzaken. Hij adviseert en begeleidt sinds jaar en dag een vaste klantenkring die actief is in het midden- en kleinbedrijf  en ondernemers en particulieren in de vastgoedsector.

Robert van Marle

vanmarle@bmeadvocaten.nl

Vanaf 1994 is Robert van Marle, gebo­ren en geto­gen in Amster­dam, werk­zaam als advo­caat in zijn stad. Naast zijn prak­tijk is hij voor­zit­ter van de Stich­ting Advo­ca­ten­spreek­uur Amster­dam (SAA) die weke­lijkse spreek­uren orga­ni­seert in diverse stads­de­len. Hij is lid van de Ver­e­ni­ging voor Arbeidsrecht.

Robert heeft in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Neder­landse orde van advo­ca­ten het hoofd­rechts­ge­bied alge­mene prak­tijk  geregistreerd. 

Op grond van deze regi­stra­tie is hij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de orde tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op dit hoofdrechtsgebied.

Rob Edens staat zowel huurders als verhuurders bij in zaken over huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte. Daarnaast is Rob werkzaam op het gebied van het contractenrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht.

Rob Edens

edens@bmeadvocaten.nl

Rob Edens is sinds 1996 advo­caat in de alge­mene prak­tijk. Daar­voor werkte hij als jurist bij een deur­waar­ders­kan­toor waar hij ver­ant­woor­de­lijk was voor de pro­ces­prak­tijk en advi­se­ring aan cliën­ten in huur­kwesties en incas­so­za­ken.  Hij heeft de spe­ci­a­li­sa­tieoplei­ding huur­recht in 2002 afge­rond en is lid van de Ver­e­ni­ging van Huur­recht Advo­ca­ten (VHA). Rob staat als erva­ren zei­ler ook regel­ma­tig cli­ën­ten bij die actief zijn in de  water­sport­bran­che. Daar­naast is hij vice-voor­­­­­­­­­­­­zit­­­­­­­­­­­­ter van de pati­ën­ten­klach­ten­com­mis­sie MEE.

Rob heeft in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Neder­landse orde van advo­ca­ten de hoofd­rechts­ge­bie­den alge­mene prak­tijk, arbeids­recht, huur­recht en per­so­­­­­nen- en fami­lie­recht gere­gi­streerd. Op grond van deze regi­stra­tie is hij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de orde tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op deze hoofdrechtsgebieden.

Het kantoor

Ons kan­toor bevindt zich op een steen­worp afstand van the­a­ter Carré. Op 250 meter afstand (Weesper­plein) stop­pen tram­lij­nen 1, 7 en 19  en metro­lij­nen 51, 53 en 54. In de omge­ving is betaald par­ke­ren goed mogelijk.

Kijk op de kaart

Onze voorwaarden

De voor­waar­den waar­on­der wij onze dien­sten ver­rich­ten wor­den opge­no­men in de opdracht­be­ves­ti­ging na een eer­ste afspraak.

Bekijk ze hier­on­der. Voor­waar­den

Derdengelden

Stich­ting beheer der­den­gel­den BME Advocaten 

NL67ABNA 0581 2356 73 BIC/SWIFT: ABNANL2A 

Niet tevreden?

Het kan­toor heeft een klach­ten­re­ge­ling. Deze voor­ziet erin dat een klacht eerst aan de advo­caat ken­baar wordt gemaakt. Slaagt hij er niet in de klacht te ver­hel­pen, dan wordt de klach­ten­func­ti­o­na­ris ingeschakeld.